ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดชุมพร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดชุมพร

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นางสาวนพรัตน์ หล่อพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัยฯ นายกิตติพงษ์ ชูแก้ว จ้างเหมาสัมภาษณ์เกษตรกรและนายสุภรภัณฑ์ สีเมฆ พนักงานขับรถยนต์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 และสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรเพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้ และจัดทำข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน