ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นางสาวนพรัตน์ หล่อพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัยฯ นายกิตติพงษ์ ชูแก้ว จ้างเหมาสัมภาษณ์เกษตรกรนายสุภรภัณฑ์ สีเมฆ พนักงานขับรถยนต์ และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 และสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรเพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก และบ้านเกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน