ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

 

ันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิถีชุมชนคนทำข้าวไร่อำเภอเวียงสระ จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน