ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา ในบทของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา ณ ที่ทำการกลุ่มวิสหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา

       ดำเนินร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรประชาชนผู้สนใจกว่า 200 ราย

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน