ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

 

วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาว  พชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ GAP Seed และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว และการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Per-Audit) ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ก่อนการจัดซื้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลม อำเภอหัวไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน