ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(รายเก่าปี 2557-2562)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(รายเก่าปี 2557-2562)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(รายเก่าปี 2557-2562) ให้เป็นปัจจุบัน ,จัดทำข้อมูลด้านข้าว ปีเพาะปลูก 2563/64 และสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ อำเภอไชยา และอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน