ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานีร์ธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสมพงศ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 และจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้จัดการแปลง ประธานแปลง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานร่วมบูรณาการ เข้าร่วม จำนวน 10 ราย

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน