ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

 

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุชรี ช่วยหอม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมสัมมนา "การบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563" ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Grace Amphawa อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน