ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสมพงศ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง(รายเก่าปี2557-2562) และติดตามให้คำแนะนำสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่ากระดานบางงอน ณ อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน