ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเครือ่ข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเครือ่ข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนุชรี ช่วยหอม เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติการงานคลังและกระจายเมล็ดพันธุ์ จัดประชุม "เครือ่ข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ปี 2563" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน