ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ติดตามให้คำแนะนำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกนาแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ติดตามให้คำแนะนำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกนาแปลงใหญ่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสุภรณ์ภัณ สีเมฆ พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ติดตามให้คำแนะนำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลน้ำจืดน้อยมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และติดตามให้คำแนะนำสมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน