ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมชี้แจงผลการจัดซื้อข้าว ฤดูฝน 63

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมชี้แจงผลการจัดซื้อข้าว ฤดูฝน 63

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร นายสุมิตร เรืองศรี นักเกษตร และนายสุภรณ์ภัณฑ์สีเมฆ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงผลการจัดซื้อข้าว ฤดูฝน 63 และจัดหาพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง/2564 ณ อำเภอหัวไทร อำเภอเมือง และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน