ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร,ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร,ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุง ชั้น4 ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร,ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว และให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนรักษ์พัฒนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

        

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน