ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี/พัทลุง/ปัตตานี) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหอมไชยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 19 ราย

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน