ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

 

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และ จัดทำข้อมูล, ติดตามให้คำแนะนำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบางงอน ตำบลท่ากระดาน ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก

  

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน