ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลกปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลกปี 2563

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลกปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ รักปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “ ณ สถานพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานการจัดงานโดย นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานราชการ/เอกชน/กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร/หมอดินอาสา/นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

        

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน