ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ "เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ "เยี่ยมเยือนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

 

วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และนางสาวนุชรี ช่วยหอม เจ้าหน้าที่งานตลาด/คลังเมล็ดพันธุ์  ลงพื้นที่ "เยี่ยมเยือนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว และสำรวจข้อมูลการตลาด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน