ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว และติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว และติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าว

 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวและติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าวแก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดาน-บางงอนอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน