ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูปข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูปข้าว

 

          วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๐ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปข้าวหอมไชยา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านขนอน ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน