ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

 

          วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐  นายนายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย กิจกรรมประกอบด้วย  การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน