ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามระบบควบคุมภายในฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามระบบควบคุมภายในฯ

 

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  พร้อมคณะ ตรวจติดตามระบบควบคุมภายในก่อนตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ร่วม จำนวน ๑๑ ราย 

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน