ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

 

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว การเก็บเกี่ยวข้าวหอมไชยา ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยแปลงปลูกข้าวหอมไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน