ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

 

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวีระวุฒิ อัครธราคล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีระ พลฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561 เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมข้าวหอมไชยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน