ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

          วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วย น.ส.จรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.กุสุมา จิรัตฐิวรุตม์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายเอกอนนต์ ชูมนตรี พนักงานประจำห้องทดลอง นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๓ เข้าตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นของกลุ่มนาอินทรีย์ตำบลเกาะยาวน้อย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการตรวจฯ จำนวน ๒๕ ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน