ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

          วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.กุสุมา จิรัตฐิวรุตม์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนา และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ณ แปลงนาสาธิต ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน