ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวฯ

 

          วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระ พลฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วย นายขยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายพีระยุทธ มุขดาร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ น.ส.ปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ น.ส.กานต์สิรี บุรงค์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และน.ส.นุชรี ช่วยหอม เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน