ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ตัดสินคุณภาพแปลงฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ตัดสินคุณภาพแปลงฯ

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายเอกอนนท์ ชูมนตรี พนักงานประจำห้องทดลอง นายสายัณห์ ชูแก้ว พนักงานประจำห้องทดลอง และ นายสุมิตร เรืองศรี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าว กข41 ฤดูแล้ง ปี2561 ในเขต อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี : รายงาน