ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ประชุมคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ประชุมคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการฯ

 

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา ณ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน