ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายใน(ICS)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายใน(ICS)

 

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2561นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมไชยาและสมาชิกเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรไชยาจำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน