ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานวันข้าวฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานวันข้าวฯ

          วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการฯ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี : รายงาน