ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสายัณห์ ชูแก้ว พนักงานประจำห้องทดลอง นายอนุวัฒน์ มากเกลื่อน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และคณะ ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว   อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี : รายงาน