ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

 

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯแปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ โครงการ อพ.-สธ. จ.สุราษฎร์ธานี ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์และนักศึกษารับการถ่ายทอดความรู้ฯ จำนวน 18 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน