ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

วันที่ ๔ – ๕ กันยายน 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๙๗ ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน