กำหนดราคากลาง

ซื้อผ้าพลาสติกรมยา (เงินทุนฯ)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบฯ) จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าวปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ (รุ่น ๑)

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าวปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๑๕๖๑ (รุ่น ๑)

โครงการ จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าวกข ๕๙ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าวกข ๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าวกข ๔๑ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบฯ) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๕ รายการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(๑ล้านไร่) ปี ๒๕๖๑

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว ปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๕,๗๔๖ กิโลกรัม

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๕๙ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

โครงการ จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

โครงการ จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๖๑,๘๖๓.๘๐ บาท

โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘๕,๒๕๙ กิโลกรัม

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/การตลาด

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมารายเดือน

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมารายเดือน

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันอบ) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร

โครงการ จ้างเตรียมแปลงนา

โครงการ ซื้อสารเคมี