บทบาทภารกิจ

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่ความสำเร็จ หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง ให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ใช้อย่างทั่วถึง มุ่งมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ดี "

พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตและการให้บริการ

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการชาวนาและเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องข้าว

4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

5. พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ให้สวยงามน่าอยู่และทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

หน้าที่

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ

2. ส่งเสริม เผยแพร่ และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวของเอกชน

4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์