จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายออกจากบัญชี

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดกระสอบปอ

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบ) จำนวน 6,000 ลิตร

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่าย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดกระสอบปอ(ครั้งที่ 2)