จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายออกจากบัญชี

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(e-bidding) จำนวน ๕ รายการ

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายออกจากบัญชี

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดกระสอบปอ

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบ) จำนวน 6,000 ลิตร

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่าย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดกระสอบปอ(ครั้งที่ 2)