โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหาร

 

 


อัตรากำลัง


อัตรากำลังปีงบประมาณ 2560

ประเภท อัตรา
ข้าราชการ 15
ลูกจ้างประจำ   2
พนักงานราชการ 14
ผู้รับจ้างเหมารายเดือน 14
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ   3