โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหาร

p 1

 

 


อัตรากำลัง


อัตรากำลังปีงบประมาณ 2563

ประเภท อัตรา
ข้าราชการ 14
ลูกจ้างประจำ   2
พนักงานราชการ 13
ผู้รับจ้างเหมารายเดือน 18
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ   5