Sample project image

การประชุมชี้แจงโครงการธนาคารข้าวไร่พื้นเมืองกลุ่มใต้ ในพื้นที่ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมชี้แจงโครงการธนาคารข้าวไร่พื้นเมืองกลุ่มใต้ ในพื้นที่ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-11-07 11:19:33

อ่านต่อ...
Sample project image

การดำเนินกิจกรรมโครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การดำเนินกิจกรรมโครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-11-07 11:09:24

อ่านต่อ...
Sample project image

การถ่ายทำสารคดี ภารกิจการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2565 ในพื้นที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การถ่ายทำสารคดี ภารกิจการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2565 ในพื้นที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-11-07 10:46:53

อ่านต่อ...
Sample project image

การประสานงานติดตามภารกิจงานโครงการของกรมการข้าว ณ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร

การประสานงานติดตามภารกิจงานโครงการของกรมการข้าว ณ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-10-04 10:50:32

อ่านต่อ...
Sample project image

"การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน"

"การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน"

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-10-04 10:43:00

อ่านต่อ...
Sample project image

"การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน"

"การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน"

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี วันที่ 2022-10-04 10:42:49

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี   2021-08-16 14:47:16    114     1 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย